FESTDAG i Nordborg Roklub

12. februar 2016 11:58 , af Hans J F Rasmussen

Hermed den fantastiske nyhed i uddrag:

AFGØRELSE (Link til Natur og Miljøklagenævnet afgørelse)

i sag om udvidelse af Nordborg Roklubs klubhus i Sønderborg Kommune

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter § 65, stk. 1, jf. § 15, stk.1 i lov om naturbeskyttelse1.

Natur- og Miljøklagenævnet ændrer hermed Naturstyrelsens afgørelse af 6. februar 2015 til en dispensation til at forhøje tagryggen med yderligere 0,6 m på en roklubs klubhuse beliggende indenfor strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr.nr. 426 Holm, Nordborg i Sønderborg Kommune.

Dispensationen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter den er meddelt jf. naturbe-skyttelseslovens § 66, stk. 2.

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet2. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1.

Afgørelsen er truffet af nævnet, jf. § 5, stk. 1, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet.

 

 

Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet

 

Afgørelsen er påklaget af ansøger (Nordborg Roklub). Roklubben anfører navnlig, at afslaget på at forhøje tagryggen med 2 m som ansøgt, men alene med 1,4 m som dispenseret til, betyder en væ-sentlig indskrænkning af brugsarealet på 1. salen.

Afslaget betyder, at arealet på 1. salen med mere end 2 m taghøjde alene bliver på 111 m², hvor-imod arealet vil være 187 m² såfremt tagryggen blev 0,6 m højere. Denne indskrænkning betyder, at der ikke bliver plads til køkken og handikaptoilet på overetagen.

Endvidere redegør klager for, at den forøgede højde på bebyggelse kun vil have begrænset indflydel-se på det omgivende landskab, da terrænet stiger bag klubhuset.

 

 

Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse 

I sagens behandling har deltaget 9 af Natur- og Miljøklagenævnets 10 medlemmer: Line Theil Eliko-fer (formand), Ole Pilgaard Andersen, Pelle Andersen-Harild, Jeppe Brogård, Henrik Høegh, Marianne Højgaard Pedersen, Peter Thyssen, Jens Vibjerg og Henrik Waaben.

Naturbeskyttelseslovens § 15, stk. 1, indeholder et generelt forbud mod at foretage ændring i tilstanden af arealer inden for strandbeskyttelseslinjen, herunder foretage bebyggelse, udstykning, matrikulering og arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel.

Formålet med bestemmelsen er at sikre en friholdelse af strandene og de umiddelbart bagvedliggende kystområder mod indgreb, der ændrer den nuværende tilstand og anvendelse.

Efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 1, kan der kun i særlige tilfælde meddeles dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Der kan derfor kun dispenseres, hvis særlige forhold taler for det, herunder hvis der er tale om et nødvendigt formål, som bør gå forud for den generelle beskyttelsesinteresse, og der ikke ved en dispensation skabes præcedensvirkning i strid med det generelle formål med reglerne. Bestemmelsen administreres i praksis meget restriktivt.

Det er Natur- og Miljøklagenævnets vurdering, at den ønskede (ekstra) forøgelse af taghøjden med 0,6 m vil være af underordnet landskabelig betydning, når der henses til, at det omgivende landskab er ganske kuperet, og at det i forvejen er præget af og påvirket af to havneanlæg til lystbåde henholdsvis umiddelbart vest for og syd for klubhuset samt af badehotellet. Hertil kommer, at den eksi-sterende nabobebyggelse, der ligger umiddelbart op til roklubben, har samme højde, som roklubben skønnes at ville have efter ombygning. Nævnet finder, at en forøget bygningshøjde på 0,6 m (i forhold til det allerede dispenserede) alene skønnes at have begrænset visuel påvirkning af det helt kystnære landskab, herunder set fra vandsiden fra de inderste dele af fjorden.

Hertil kommer, at den forøgede taghøjde vil forøge bygningens rådighedsareal areal betragteligt, samt at der er tale om en bygning, der er til støtte for friluftslivet og som tjener et marint tilknyttet formål (roklub).

Et énstemmig Natur- og Miljøklagenævn ændrer hermed Naturstyrelsens afgørelse af 6. februar 2015 til en dispensation til at forhøje tagryggen med yderligere 0,6 m på en roklubs klubhuse beliggende

indenfor strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr.nr. 426 Holm, Nordborg i Sønderborg Kommune. 

På nævnet vegne 

Jan Kofod Winther 

Fuldmægtig

 

Hviklet betyder at når vi har de fornødne midler og byggetilladelsen fra kommunen så kan vi sætte byggeriet i værk.

/ref Hans

 

 

 

Ro' motion er go' motion hele året for hele familien - vær medlem i Nordborg Roklub. * * * * * Der er også plads til jer.