Bestyrelsen og opgaver

Formand

1. Klubbens repræsentant, f.eks. ved arrangementer, receptioner, møder og lignende.

2. Har fuldmagt til klubbens konti.

3. Skriver med jævne mellemrum indlæg til klubbladet.

4. Aflægger beretning for det forløbne år ved den årlige ordinære generalforsamling.

5. Står for udlejning af klubbens lokaler og inventar. - Hver anmodning om lån skal dog behandles af bestyrelsen. Formanden fører regnskab med hvem der låner og hvornår udlånet har fundet sted.

6. Er ansvarlig for at ansøge om haltimer

7. Skal have et indgående kendskab til klubbens love og reglementer, samt

D.F.f.R.’s love.

Ungdomstræner

1. Varetager ungdomsroernes interesser i alle forhold.

2. Formidler kontakten mellem ungdomsroerne og bestyrelsen

3. Står for kontakten til ungdomsroernes forældre eller værger

4. Arrangerer ture for ungdomsroerne i samarbejde med ungdoms– og aktivitetsudvalget.

5. Skal have et indgående kendskab til klubbens love og reglementer samt DFfR’s love.

Sekretæren

1. Fungerer som næstformand, medmindre andet er aftalt

2. Har det administrative ansvar for revidering og vedligeholdelse af klubbens love og reglementer, håndbøger samt diverse dokumenter og blanketter.

3. Tage referat ved bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

4. Sørger for at de vigtigste punkter fra referatet fra bestyrelsesmøderne kommer i klubbladet.

5. Sørger for ind– og udgående post undtagen diverse regninger. Kassereren har nøgle til postkassen. Ekstranøgle i klubben.

6. Sørger for bestilling af lokaler til diverse møder

7. Skal have indgående kendskab til klubbens love og reglementer samt DFfR’s love

Husbestyrer

Organiserer rengøring af lokalerne, samt sørger for at der er øl og vand, te, kaffe og rengøringsmidler m.m. i klubben.

Formål: At klublokalerne er indbydende og at kantinedriften fungerer

 Rochefen

1. Har ansvaret for den daglige roning

2. Sørger for planlægning af roning samt ro– og instruktørvagter

3. Langtursroning

4. Tager sig af klager over instruktører og rovagter samt af overtrædelser af reglementet i samarbejde med bestyrelsen.

5. Har ansvaret for indkaldelse og gravering af pokaler og øvrige udmærkelser.

6. Er ansvarlig for uddannelse af roere til kort– og langtursstyrmænd samt til instruktører.

7. Skal orienteres om frironing i alle kategorier samt meddele ændringer til kassereren (ajourføring af medlemsregister).

8. Står for kontakten til DFfR hvad roning angår.

9. Skal have indgående kendskab til klubbens love og reglementer samt DFfR’s love

Pkt. 3. Langtursroning omfatter: 

Opslag af tider og tilmelding til forskellige ture, kaproninger m.m. i samarbejde.

 Godkende ture 

Står for tildeling af både, telte, søkort m.m.

Kasserer

Økonomi

1. Sørger for kontingentopkrævning (PBS).

2. Betaler regninger.

3. Hente regninger og bilag i postkassen. (Kassereren har en nøgle til postkassen).

Ekstranøgle i klubben.

4. Har fuldmagt til klubbens konti

5. Tager sig af klubbens økonomi

6. Har ansvaret for indkrævning af leje for klubhus og inventar

7. Har ansvaret for tildeling af klubbens A- og B-nøgler og ajourfører en nøgleliste.

 

Regnskabet

1. Fører regnskabet og indkalder til revision.

2. Lægger budget og sørger for opfølgning af dette sammen med de implicerede udvalg.

3. Sørger for indsendelse af budget til medlems-, kursus– og driftstilskud

4. Sørger for ansøgning om medlems-, kursus- og driftstilskud.

 

Medlemmer

1. Modtager og registrerer indmeldelsesblanketter.

2. Udleverer klubbens love og reglementer til nye medlemmer

3. Ajourfører medlemsregister

4. Sørger for diverse udskrifter fra medlemsregister

5. Indsender medlemsregistrering til myndigheder og forbund

Skal have et indgående kendskab til love og reglementer samt DFfR’s love

 

Årsplan

Januar: Årsregnskab og revision

DIF/DFfR indberetning

Februar: Generalforsamling

Marts: PBS (kontingentændringer), PBS (restancer)

Medlemsindberetning og ansøgning om lokaletilskud ved kom.

Maj: Medlemsliste (total)

Juni: PBS (restancer)

September: PBS (restancer)

Oktober: Medlemsliste. (ændringer)

November: Kursustilskud uden kørsel (Idrætsfonden for Nord-Als)

Budgetændringer

December: PBS (restancer)

 

Information og PR.

Skal sørge for at indsamle informationer, indbydelser og referater af relevans for klubbens medlemmer. Redigere, trykke og udsende disse i bladform. Lave indlæg til hjemmesiden eller til ugepressen. Formål: At informere om interne og eksterne aktiviteter i god tid til medlemmer, sponsorer og offentlige pr-steder.Såfremt et med ønsker arrangementer eller andet offentliggjort, kontaktes informations– og PR-udvalget. Man opnår herved, at alle pressemeddelelser bliver koordineret af de samme personer, og at meddelelserne derved bør få samme islæt. Udvalget sørger for at opslag om arrangementer kommer i udhængsskabet.

jfr. Årsplan:

Februar Generalforsamling

April Standerhejsning

Maj Medlemshvervning

Juni Relevante Aktiviteter

August Relevante aktiviteter

Oktober Standerstrygning

Resultater fra kaproninger m.m.

Fundraisere

Søger økonomiske midler til hel eller delvis finansiering af større nyinvesteringer.

Ansøgninger om bidrag fra fonde og sponsorer skal planlægges og koordineres.

Rovagt

1. Låse klubben op til det angivne tidspunkt uanset vejret og blive der mindst 30 min.

2. Sørge for at flest mulig kommer ud at ro (i samarbejde med instruktørerne)

og at der i hver båd er en korttursstyrmand. Hvis dette krav ikke kan opfyldes, kan en af bestyrelsen personligt udnævnt person overtage kommandoen, men der må kun roes indenfor en linie Lynge/Lønsemade.

Jfr. REGLEMENT FOR NORDBORG ROKLUB.

3. Afgøre hvor langt de enkelte rohold må ro med hensyn til mandskab og vejrforhold (evt. roforbud).

4. Sørge for almindelig orden og at materiellet behandles ordentligt.

5. Blive i klubben til den sidste båd er kommet hjem, eller sørge for at en anden person er der.

6. Lave kaffe/te til roerne, hvis de ønsker det og prøve at skabe en hyggelig atmosfære (klubliv).

7. Selv sørge for en afløser, hvis man er forhindret i at møde.

Ro' motion er go' motion hele året for hele familien - vær medlem i Nordborg Roklub. * * * * * Der er også plads til jer.